عاشقی.......

تقصيرمانبودكه دل رام مانشد

   كارجهان به وفق دل آرام مانشد

درهاي صددل ازاثريك نگه شكست 

 ازقلب مادري به صداصراروانشد

ازچشم آسمان چوبه حال كويريان

باريدسيل اشك ونصيبي مرانشد

اين بي ثمركوير ِدل شوره زار ما

درزيرابربودوزخشكي جدانشد

باريددردعشق وبلاي نگاه يار

مردندخيلي ازغم ودل مبتلا نشد

گفتنددربي غمي اي مردمان بلاست

كوشيدهرطبيبي ورفع بلانشد

روسرخ هم نبوددل ما كه زر شود

تقصيرمانبودكه دل مبتلا نشد

 

  
نویسنده : soltane ghalbet ; ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٤