آبی!

هنوزم درپي اونم كه ميشه عاشقش باشم مثه درياي من باشه منم چون قايقش باشم

ميگن جوينده يابنده ست ولي پاهاي من خسته ست بااين پاهاي خسته م هم ميرم تاجايي كه جاهست

هنوزم درپي اونم كه اشكاموروي گونه م باائن دستاي پرمهرش كنه پاك وبگه جونم

بگه جونم! نكن گريه منم اينجام بذاردستاتو تودستام تواحساس منوميخواي منم اي واي تورومي خوام

يك ترم ديگه هم گذشت وهمراهش يه فصل ديگه اززندگيم..................

انصافه؟ انتظار، يه عمرانتظار، انتظارچشمايي كه باچشمات جورشن، دلي كه همدلت بشه، همصدايي كه هم

نفست بشه. يه عمردويدي دنبال بهترين كاروبزرگترين خونه، گيريم ازهمه سرشدي توقيافه وكاروثروت، اما

وقتي حتي لحظه اي عاشق نباشي چه فايده اي داره؟همينه كه آمارخودكشي روبالاميبره.يه عمردويدي

وآخرم به اونيكه ميخواي نرسيدي. پيغمبرهم اگرعشقي نداشت، اگه عاشق خدانبودمثه مازندگي ميكردوميمرد.

يه دليل يايه نشونه بهم بده وثابت كن حداقل يكي پيداشدتودنياكه به عشقش رسيد. نميتوني. امامن هزارتادليل

ومدرك ميارم تابهت ثابت كنم جدايي قانون عشقه وحتي توروياهم نميتوني باعشقت لحظه هاتورنگي

كني.دنياپوچهقبول! ومامحكوميم تواين پوچي اونقدردست وپابزنيم تابريم ته مرداب وخط قلبمون به آخرش ب

پرسه. همه ميگن توقيامت باكسيكه دوستش داري زندگي ميكني،نه! ديگه نه! نميخوام تواون دنياهم به ا

انتظارت بشينم وبازتونياي........

دوست دارم ازيه جاي خوب شروع كنم وبه يه جاي خوب هم برسم. بي مقدمه بگم؟

كسي رادوست ميدارم ولي افسوس اوهرگز نميداند، نگاهش ميكنم شايدبخواندازنگاه من كه اورادوست ميدارم

ولي افسوس اوهرگز نگاهم رانميخواند

همهُ نگاه هابايدچشم توچشم باشه؟ شايدآره. هردفعه كه به چشمات نگاه ميكنم تودلم دادميزنم: حس ميكني

دوستت دارم؟ اماحيف كه صداي دلم رونميشنوي.ميگن وقتي به يه نفرفكركني وواقعاً ازته دلت دوستش

داشته باشي اون هم به توفكر ميكنه. راسته؟ ازتوميپرسم راسته؟ هروقتميام اينجاكه بنويسم ونگات بهم ميفته

راستش روبگوفقط نگام ميكني يا نه؟ پشت اون نگاه طولانيت توهم ته دلت ميگي:" يعني اونم الان داره به

من فكرميكنه؟ياسرگرم كارخودشه."

ميگن گناهه فكر نامحرم را در ذهن نگه داري. به آتيش اين گناه مي سوزم چون هردفعه كه ميبينمت واون

نگاه عميق رو به هم داريم كه تا ته دلم رو ميسوزونه،حس ميكنم هنوززنده ام........................

باور كن كمان ابروها ذدل خيلي ها رو نشون كرد قلبشون رو لرزوند اما كمان ابروهاي تو نابودم كرد.

اگه بگم ناز نگات رو به هزار تا فرشته نمي فروشم ، اگه بگم صدات حتي وقتي روي حرفت با من نيست

برام مثه لالاييه ، اگه بگم عاشق همون نيم نگات شدم ، اگه بگم بابا جون من ته دلم مهرت رودارم.....باورت

ميشه؟

اگه حرفهاي قديمي ها راست باشه تو هم بايد به من علاقه داشته باش ، رفتارت كه اين و ميگه . جالب

اينجاست كه هيچكدوم جرات ابرازش رو نداريم .

باز دوباره گمان بد نبري ها . اين دفعه هم فقط روي صحبتم با توست ، با خود تو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اگه خواستي يه كسي

عاشق هم نفسي

قلبشو حيرونت كنه

جونشو قربونت كنه

اگه داشتي هوسي از گل باغ اطلسي

واسه تنپوش تنت بدوزه پيرهن يه كسي

اگه خواستي بدوني كدوم دلي عاشقته

چه كسي براي دوست داشتن تولايقته

اگه خواستس بدوني كي واسه چشمات مي ميره

چه كسي سراغت و از دل تنها ميگيره

خبرم كن تا بيام .......................

خبرم كن تا بيام گل بريزم به پاي تو روزي صد بار بميرم زنده بشم براي تو

اگه خواستي يه كسي عاشق و آواره بشه با شنيدن صدات بند دلش پاره بشه

خبرم كن تابيام...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : soltane ghalbet ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۳