حقیقت تلخ

 

دلت می خوا د خود ت باشی؟ یعنی چشم به راه روزی هستی که مجبور نباشی برای خوشحال کردن دیگران بخندی یابه اصطلاح لبخندد مسخره ای بزنی.می تونست همه چیزکامل باشه اما انگارما آدمها خلق شد یم که چند صباحی زندگی کنیم وبعد بریم.حالاخوب ویا بدزندگی کرد نش دیگه به عهده خودمونه.میشه خوب زندگی کردالبته اگه احساسات به خرج ندی وازکاه کوه برای خودت نسازی.میشه بی تفاوت هم بودمثه خیلی هاکه معنی خوب و بد وغم وشادی براشون یکیه.این طورآدمهازندگی می کنن وزیادهم عمرمی کنناما آدمی که غصه رومی فهمه وبادرد آشناست زودنابود میشه فکر وخیال کوه روویرون میکنه.                                                                     آدمهایی که نه تنهاغم خودشوشو می خورن بلکه برای دیگران هم دل می سوزونن کم نیستن اما چه سود؟اونی که میفهمه دستش خالیه اما اونکه نمی فهمه مستغنی.وبدبختانه برد با کسیه که مستغنیه.هیچ وقت باتمام وجود نمی تونی شادی کنی چون همیشه همراه شادی باید غمی هم باشه.برای سنجش اندوه و شادی هردومقابل هم قرار می گیرن واین تساوی اجازه لذت نمی  ده................................................................. 

بگذریم .همیشه هرچی شنیدیم حکایت لیلی بوده برای مجنون یا شیرین برای فرهاد.اما هیچ وقت قصه ای ازشقایق نبوده.شقایق زن یا مرد نیست که حکا یتش سرزبونها باشه.یه سنبله .سالارتموم عاشقاس ویه هلپر به  تمام معناست!                                                                              

اون میگه:عاشق کوره وعشق منطق نمیشناسه.عشق جماد نیست که لمسش کنی یا توی دستت سبک سنگینش کنی!عشق رو ا ول با ضربان قلبت شمارش کن وبعد ا ون روبااخلاص تقدیم مالکش کن اگه همون اندازه که دوستت داره توهم به اون علاقمندی آزارش نده. نگذارتوآ تش ناکامی بسوزه این ودیعه الهی رو ارج نه وبا موهومات بی اساس اون رو ضایع نکن !!!! 

میگه عشق بایدطوری باشه که باگذشت زمان عمیقتر بشه وریشه درتاروپودآدم بدواند!هراحساسی عشق نیست وقتی درگیراین حس شدی اون روبه بازی نگیر.                                              

بدون همیشه ویرون کردن آسونه وروندن ازخودآسونتر.اما اون که می پذیره ومی سازه عاشقه وفداکار.اشتباهات خودت ودیگران روقبول کن .وقتی بدونی که حق بادیگرانه وعذر بخوای نشانه تواضع وفروتنی توست ودست آخر:                                                                              

اگرطالب چیزی هستی تلاش کن وازسختی نترس. تواین روزگارهیچ چیزبدون زحمت به دست نمیاد.اگه به این امید بشینی که بقیه کمکت کنن زندگی روباختی.هیچ کس ازآدم بی عرضه خوشش نمیاد.فقط به خدا وخود ت تکیه کن تا اون چیزی روکه می خوای به دست بیاری.ازاین نترس که بعدازتلاش بازهم دستت خالی باشه توتلاشت روبکن به موقع دستت پرمیشه.                        

و این هم یه شعربه رسم یادگار:                                  

                                      

نشکن دلی که باتو    صادق ومهربونه   اگه صدانداره   نگو که بی زبونه                

 

  
نویسنده : soltane ghalbet ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۳